Wednesday, October 31, 2012

மனமே நீ இல்லாமல் இவ்வுலகில்லை .நிலைமாறும் உலகில் நிலையாக என்னோடிருப்பது நீ

சிந்திக்க வைப்பது நீ

சிந்தனையை செயலாக மாற்றுவதும் நீ

செய்த தீமையை சுட்டிகாட்டுவதும்  நீ

நன்மையை பாராட்டுவதும் நீ

ஊக்கபடுதுவதும் நீ

துன்பத்துள்ளக்குவதும் நீ

இன்பத்துள்ளக்குவதும் நீ

மனிதன் மனிதனாய் இருப்பதற்கு காரணம் நீ

மனமே , நீ இல்லாமல் இவ்வுலகில்லை .

                                                                                       -- ஸ்ரீ

Monday, June 25, 2012

அன்பே


தனித்து விடப்பட்டேனோ,
தொலைந்துபோனேனோ 
தெரியவில்லை ...

உன் சில மணி நேர மௌனம்

என் பல நாட்களை பறித்து போனதடி அன்பே ....

                                                         - ஸ்ரீ 

Monday, May 7, 2012

Tomato Curry

Its one of the most easy and tasty one to prepare ..


Preparation:
1) Take few tomatoes (if for 2 persons then atleast 4 ripened ones)
2) Cut them into small pieces.
3) Take a Onion and cut it in Slice
4) Take one or two Mirchi and cut it in slice (side ways)


Action:
1) Taka a Kadai (Keep it in stove)and put some oil on it.
2) Add the Urdu Dal and a little Mustard
3) Now add the onion and the Mirchi ,fry if for sometime till the onion gets Brownish.
4) Add the Tomato ,a little Tumeric & Salt.
5) Keep the Stove in SIM (low Flame) and leave the tomato to get mix . (If needed ,add a little amount of water)
6) After some 10-15 minutes ,you will get an awesome tomato curry.
What is the difference in doing this?
Generally, people add Mirchi powder or take it so early. which result in different taste or the tomato doesn't get mixed well. By following the above one you will get to taste the REAL Tomato curry. Try it and post your comments.

The Programmer ....

The Greatest Programmer who inspired me a lot ...


His Program has a billions of variables ,
A variety of Exit conditions....
Any time it is twisted ..
And all the time its perfect ...


The Programmer is the GOD ...


He had written a script that handles all different organisms in the Universe..


He wrote in such a way that all are not handled in the program in the same manner.. everyone has a unique execution Path and a unique Output.
The way he introduce the Situations in a Life is a complex Logic that he did it with ease and Perfection.
As not only he introduce the situation he also shows a way to resolve (not many get to it).


Wow ... is a single word I can say when I get to think about this Programmer !!!!!

வாழ்கைதெரியாத அடுத்த வினாடிக்கும் ,
அதை யூகிக்கும் இந்த வினாடிக்கும்
இடையில் உள்ளதே  வாழ்கை ....

வாழ்ந்து பார்க்கலாம் வா ...

விரும்பியோ விரும்பாமலோ நீ எடுக்கும் முடிவே உன் வாழ்வை அடுத்த வினாடிக்கு அழைத்து செல்கிறது .

Tuesday, March 20, 2012

Dreams Do Come True

Dreams Do Come True : One of my Favorite Quote and the recent example is Sachin (100th 100 ),Who proved it again.


Lets go for the words from Swami Vivekananda,


Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you

It's defined in the simplest way, that You can decide your LIFE.
You are the one who are deciding How you are going to be!!!! (God gives it to you)


Taking one at a time ...,


1) Take up an Idea 
Your Heart always gives the best ever Direction for you. Listen to your heart to take the idea. (Follow your Heart).


2) Devote Yourself to it 
Give your 100% .Think on the idea ,work on the idea... Be on the idea .
By doing this you will get the way to achieve your idea.
You get the plan on how to go.
Just having an idea will never work until you devote time on it to put it to ACTION.
"ACTION Speaks more than WORDS"


3) Struggle on in patience 
There is no shortcut for the Success.The Success doesn't taste good if there is no struggle.
So go through the struggle on the idea you have taken and
at any point do not lose the patience or the confidence on reaching the goal that you have set.
The struggle here could be a DOOR which is closed, its upto you whether you stand upto your IDEA and figure out the way to open the DOOR or to drop your idea.


4) The sun will rise for you 
Following the above three will take you to the GOAL.
If you have went through three steps with complete JUSTIFICATION to your idea , you know that you will reach this GOAL well before it comes to you.


You become a Person who makes a NEW PATH instead of the REGULAR one. (Two Choices)Tuesday, March 13, 2012

One more time ....

One of the best lines I have seen  ,You Haven't failed unless you tried it.
If you have failed after trying it, then its not a failure 
Its the energy for the next try .....Most of the time we try so many times and it never happens ...
But often the last try+1 works ...
So add it to your list and keep trying till you reach/get it.

One more time .. one more time and sure you get it in one of the time.


Thursday, March 8, 2012

ஆசைப்படு நீ நீயாக இருக்க ஆசைப்படு ...

ஆர்பரித்துக்கொண்டிருந்த என் உடல் பாகங்கள் பல
மௌனமகின நான் கணினி உலகில் நுழைத்தவுடன் . . . . .


மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய என் கால்கள் இன்று உடல் இடையை
குறைக்க மட்டுமே அசைகின்றன . . . . .

ஏழடி உயரத்ததில் இருந்தும்  மகிழ்ச்சியோடு  குதிக்கும் கால்களை,
மனம் இன்று படி உள்ளத என்று தேடச் சொல்கிறது !!!!


என் கையெழுத்து எனக்கு மறந்தே போயிற்று !!!


எனக்கு பிடித்தமான விளையாட்டுகள் தற்போது கணியில் உறங்குகிறது ...


என்னைப்போல் பலரும் கூறும் பதில் ..


---------- நேரமில்லை நண்பா !!!!


நேரம்... என்றும் நம்மிடம் உள்ளது ..
ஆசைப்பட்டால் மட்டும் போதாது

அதை அடைய முயற்சி வேண்டும் ...
ஆசைப்படு நீ நீயாக இருக்க ஆசைப்படு ...
இவை அனைத்தும் சாத்தியமே .