Thursday, December 23, 2010

நீ எனக்கில்லை என்றதும் ....

நீ எனக்கில்லை என்றதும் ...
இருள் சூழக்கண்டேன் என் வாழ்வை !!!


உன் திருமண நாளில் ,
என் பிராத்தனை 
உன் வாழ்வு வளமாக அமையட்டும் என்று !!!
இந்த பிராத்தனை உன் முடிவை 
நான் மதித்து ஒப்புக்கொண்டதை நினைவுட்டியது !!!


உன் நினைவுகள் எனக்கு வருத்தம் சேர்க்கவில்லை ,
நீ இல்லை என்பதே என் வருத்தம் !!!


இந்த வருத்தம் சில நாட்களா அல்லது பல வருடங்களா 
நான் அறியேன் .


இறந்த காலத்தை மறந்து வாழ 
நண்பன் அழைத்தான் .
பாவம் , மறதி என்பது மனதுக்கில்லை 
என்பதை அறியான் போல !!!


" இந்த நிலை மாறும் " என்னும் பழமொழியை 
நானும் அறிவேன் .


என் நிலை என்னவென்று இன்னும் நான் அறியேன் .


--- ஸ்ரீ 


Enhanced by Zemanta

Monday, November 8, 2010

Two Choices

***********************************************************************************
The following are thoughts of 2 different persons,

Two roads diverged in a wood, and I,  
I took the one less traveled by,  
And that has made all the difference  -- Robert Frost

There are two primary choices in life,
To accept conditons as they exist or accept the responsibility for changing them  -- Denis Waitley
***********************************************************************************

First one says go in the way you like/love to go or to put it simpler, follow the heart and it takes you to the way u want to go.

Second one says when you want to do the first you have to remember these choices, Until you take the responsibility to change it , You can't Change it.
In the second saying,
Very few go for second choice and who ever went have their names in HISTORY.
And Majority always wins - here majority is Choice ONE (accept conditions as they exist) .

People everywhere accept the existing environment as it is (Most of the time you will be left this only this choice ) and only very few go beyond it..
Now CHOICE IS YOURS :-)


Some one may (always) say, the choice you made is not going to work for you :-(
But believe it , only when you feel that the choice you made will not work, it will not work !!!
Always the choice works as you Believe.
Believe in the Choice you made, to make it RIGHT for you.

Thursday, October 28, 2010

Can I download Nokia FREE apps from OVI Store to PC ?Currently Nokia OVI store is not availing the option to download  the FREE apps to the Pc :-(

Searched in Google and found in few Forums some workaround,

1) First of all there is no option to download the apps, so click on "Send to Friend".
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.Image via Wikipedia
2) Now go the address bar and instead of " send to Friend" type "download.

3) This pops up a window asking where to download and save it in your PC.

Now the intresting Part, after downloading you will able to directly install only the .sis files all others (.jad,.sis.dm) needs modifications .

1) For .sis files , do a double click and it will look in the attached phone and run the app.
2) For .jad , open the file in the Notepad++ or in notepad . Look out for "MIDlet-Jar-URL: " , copy the https://  -> URL next to it and run it in a browser, it will give a .jar file .Save it and run it :-)
3) for .sis.dm , rename the file by removing the ".dm" and open the file and remove top four lines till binary and the space.

Here you go .. you can install the FREE apps.


Forums :

http://forum.dailymobile.se (Search for OVI apps)

http://forum.dailymobile.se/index.php?topic=27733.0

Note : The above is a suggestion/workaround compiled here from different forums.
Enhanced by Zemanta

Monday, October 25, 2010

Google Reader

The recent #^%&!* from my friends ==> You are sharing a lot of posts !!!!
So now I write one more post to share on how I get information to share.

The source page for me is Google reader :-) ,yep  (Get started with Google Reader)

The Google reader provides the option to add subscription to most of the sites and just like Buzz this gets you the information updated in the sites you have subscribed.This helps me in getting updated to the latest tech info and the updates from my Friend's blogs :-)

-- BUZZ will send the update of your site only when you add the site to "connected sites" in the your BUZZ settings. Try Google Reader.

Enhanced by Zemanta

Friday, October 15, 2010

Deck of Cards

A picture of four Unters of German cardsImage via Wikipedia
This world played with me like a deck of cards,


Those who won me,
They threw me away!

From whom got lost,
They also threw me away!
Reading the above verse in my friend's blog reminded me "NOTHING IS PERMANENT" .
This holds good for all Situations and will help to remember who you are .


Original POSThttp://sharmaaman.blogspot.com/2010/09/just-two-lines-but-so-true.html
Enhanced by Zemanta

Sunday, September 19, 2010

Heart Vs Mind

This is Civil war going inside everyone of us.
Let me try my best to get into more of it..
Mind and Heart almost all the time gives two different solutions for a single situation.
Example : One ball to go in IND Vs AUS with one wicket of Aussie remaining and 6 to get...

Mind says Ricky pointing is there in crease and he will get it.
Heart says India is going to  win.
Result is not we are going to talk about.

How mind is able to say AUSSIE is going to WIN ?
Mind is Knowledge , it gets as much as of information from what we see, learn, hear...
So it searches a similar situation and tries to provide a solution from that..
Here in this case the Mind Decides based on the experience and knowledge a person has on Ricky pointing's batting .

But Heart doesn't go in the same way , it keeps the option open . Heart goes for what we want rather than  what might happen. Like, Sachin tries to HIT a 6 and Bravo is in the Boundary line waiting for the BALL, our Heart says he should not catch, eventhough our mind know the ball doesn't have that much power and it will not cross the  boundary.

So is it always the mind is correct and heart doesn't ?

Nope !!!!
Mind of everyone is different , the one with more knowledge on a particular subject gets it right from the Mind (most of the time).
And Heart works on Miracle, say My waiting list in a train is 70 and my train is by next week. Most of  them told it might not get CONFIRMED.But my heart says I'll. So i waitied and got it.

Is it some miracle happened here?
Hope everyone knows that 70 People cancelled their trip and I got it.

The point is we don't know beyond certain point whether it will happen or not, so that time its better to follow your heart than mind as HEART has more SUCCESS rate here. :-)

Have a Great time with your Heart and Mind.
                                                                                                                                     --- Srinivasan .K

Friday, August 20, 2010

காதல்

எளிதில் கண்டுகொள்ள முடியாத ஓர் உணர்வு

கண்டுகொண்டபின் கட்டுக்குள் அடங்காத உணர்வு .
                                           --- ஸ்ரீ


--------------------
Love
A feeling which can't be identified easily,
And can't be controlled once identified.
                               --- Sri

Friday, August 6, 2010

Decision making & Masala Dosa

“Decision making can be regarded as an outcome of mental processes. Every decision making process produces a final choice. The output can be an action or an opinion of choice.”


Every time I ate Masala Dosa, it was a hard task for me. Because, either the Potato stuffing used to get over before I finished the Dosa or the Dosa would get over before the potato stuffing. Every piece of Dosa I took, I had to make a decision as to what quantity of Potato stuffing to be taken.The Intention of this example is that, every small event or happening in our lives Involves decision making, only the Impact of the decision differs.
The conclusion is that if we are able to make good decisions in every small event, then we are becoming proficient in one managerial activity that Organizational behavior requires.

Monday, July 5, 2010

How To Create A WiFi Connection WITHOUT A ROUTER!!

Few weeks back I searched google with a weird requirement ...
Is it possible to create a WIFI router with my Laptop. Its GREEN Signal from GOOGLE...

There are 100 of Videos and words docs on this ,
I found some and tried it .its more useful...

http://www.youtube.com/watch?v=ndYUkSdCQ3Q


USE :
I enabled my LAPTOP WIFI and used it for my IPOD.

Enjoy the WIFI.

நினைப்பதும் .... நடப்பதும் ....

.... பலர் நினைப்பது ....

நினைப்பது நடக்காவிட்டாலும் ,
நினைக்காதது நடக்காமல் இருந்தால் நல்லது ....


.... கடவுள் செய்வது ....

மனிதன் நினைத்ததை நடத்திக்காடுவார் அவன் நினைக்காத வகையில்

### ஸ்ரீ ###

Monday, May 31, 2010

சமையல் ......

இந்த வலையில் உள்ள தகவல்கள் சமைக்க சுவைக்க ..


http://priyankanavis.blogspot.com/2009/08/sambar.html

இன்னும் ஒரு வலை ...

http://www.samai.in/